top of page

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

A jelen Adatkezelési Tájékoztató az iBar Experience Kft. (székhely: 7800 Siklós, Petőfi Sándor utca 3.; adószám: 27342992-2-02; továbbiakban Adatkezelő) a felhasználókat (továbbiakban Felhasználó vagy Felhasználók) érintő, az iBar applikáción (továbbiakban Applikáció) és az Adatkezelő által üzemeltetett ibar.ai weboldalon (továbbiakban Weboldal) keresztül nyújtott szolgáltatásokhoz (továbbiakban Szolgáltatás) kapcsolódó adatkezelésről nyújt tájékoztatást. A felhasználók által megadott személyes adatokat minden esetben az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (Infotv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek (Ptk.), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvénynek, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvénynek és a jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően és az adatkezeléssel elérendő célhoz szükséges mértékben kezeli. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megváltoztatására. A módosításokról az Adatkezelő a Weboldalon rövid felhívás útján vagy a jelentősebb változásokról e-mail-ben tájékoztatja a regisztrált felhasználóit. Amennyiben az érintett felhasználó a tájékoztatást követően továbbra is igénybe veszi a Szolgáltatást, az a Tájékoztató módosított rendelkezései elfogadásának minősül. Azon honlapok adatkezelésére, melyekre a Weboldalon lévő hivatkozás vezet, jelen tájékoztató nem terjed ki. A Weboldallal kapcsolatos felhasználói szokások vizsgálata céljából történő adatgyűjtést végző szolgáltatók adatkezeléséről, melyekkel nincs ilyen jellegű együttműködés az Adatkezelővel, jelen tájékoztató nem terjed ki. A közvetlenül a felhasználóktól kapott és más adatkezelőktől kapott személyes adatokat is az Adatkezelő a jelen tájékoztatónak megfelelően kezeli. A jelen Tájékoztató alkalmazása során a GDPR-ban foglaltaknak megfelelően a személyes adat fogalma alatt értendő az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg az adott információ alapján a természetes személy azonosítható. A jelen Tájékoztatóban használt további fogalmak jelentése is mindenkor megegyezik a kifejezésnek a GDPR-ban meghatározott fogalmával.

1. Az Adatkezelő adatai

Neve: iBar Experience Kft.

Székhelye: 7800 Siklós, Petőfi Sándor utca 3.

Elérhetősége: info@ibar.ai

Cégjegyzékszáma: 02 09 084938

Adószáma: 27342992202

Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Pécsi Törvényszék Cégbírósága

2. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok tárolása

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat az alábbi szolgáltató szerverein tárolja:

A szolgáltató neve: DigitalOcean, LLC

A szolgáltató szerver neve: FRA1

A szolgáltató weboldala: https://www.digitalocean.com/

3. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre, kezelésének célja, jogalapja, tárolásának időtartama

Az Adatkezelő a Felhasználóknak azokat az adatait kezeli, amelyeket a felhasználók a hírlevélre való feliratkozás, kérdőív, kampány vagy weboldal kapcsolatfelvételi illetve kipróbálási időszak formanyomtatványainak keretében   az Adatkezelőnek küldött megkeresés alkalmával adnak meg, illetve más adatkezelőtől kapnak. Az így megadott, az Adatkezelő által kezelhető személyes adatok a következők lehetnek: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám. Kérdőívben vagy formanyomtatványban megadott egyéb adatokat (pozíció, röviditalok száma, ki standol, mennyi idő a standolás, vendéglátóhely neve, címe és cég neve) az Adatkezelő céges adatként kezeli. Az Applikációhoz történő regisztrációhoz más adatkezelőtől kapott adatokat (cég neve, vendéglátóhely neve, vendéglátóhely címe, felhasználó neve, fiók neve, IP-címe, előfizetésének típusa és kezdete, vendéglátó szoftver neve) az Adatkezelő céges adatként kezeli, mely adatok azonban a Szolgáltatás igénybevételéhez nélkülözhetetlenek.

Az applikáció használatakor gyűjtött további adatokat (készletkezelési esemény dátuma, termék/receptúra/alapanyag készletkezelése, leltározási/bevételezési/selejtezési/árumozgatási mennyisége, nettó/bruttó bevételezési értéke, mértékegysége) az Adatkezelő céges adatként kezeli. A Weboldal látogatása a Szolgáltatások igénybevétele nélkül nem igényel felhasználói azonosítást, ilyen esetben adatkezelésre nem kerül sor. Az Applikáció letöltése a Szolgáltatások igénybevétele nélkül nem igényel felhasználói azonosítást, ilyen esetben adatkezelésre nem kerül sor. A név és az e-mail cím megadása nélkül a hírlevélre való feliratkozás nem lehetséges, a további adatok megadásának hiányában a Szolgáltatás személyre szabására nem kerülhet sor. Az adatkezelés célja: a hírlevélre, a weboldalon lévő kapcsolati vagy kipróbálási illetve kampány keretében formanyomtatványon regisztráló felhasználókkal való kapcsolattartás, hírlevél és reklám küldése (közvetlen üzletszerzés), a médiatartalmak és hirdetések – akár profilalkotás alapján történő – személyre szabása, az Applikáció Szolgáltatásának használata A hirdetések személyre szabása rendszerint automatikus, emberi beavatkozás nélküli, számítástechnikai programok által elvégzett műveletekkel történik. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználók önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont).

A Felhasználó bármikor jogosult a rá vonatkozó valamennyi személyes adat vagy azok egy részének kezelésére vonatkozó hozzájárulását az info@ibar.ai email címre küldött levélben visszavonni. A hozzájárulás nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az Adatkezelő nem kínál információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokat közvetlenül gyermekeknek, de ennek ellenére elképzelhető, hogy a Szolgáltatást gyermekek is igénybe veszik. A 16. életévét be nem töltött gyermekek adatkezelésre vonatkozó hozzájárulása csak akkor jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek felett szülői felügyeletet gyakorló adta meg vagy engedélyezte. A Felhasználó szavatolja, hogy a hozzájárulás a fenti jogszerűségi feltételnek megfelel.

Az adatok tárolásának időtartama: az Adatkezelő a hírlevélre való feliratkozáskor megadott adatokat (név, email cím) és kérdőíven vagy formanyomtatványokon megadott adatokat (vendéglátóhely neve, címe és cég neve) a hírlevélről való leiratkozást követő illetve a formanyomtatványok kitöltése után az adatok törlésének írásbeli (elektronikus levé) kérését követő 30. napig tárolja, illetve a kérdőíven megadott további adatokat anonim módon használja fel a leiratkozás után (pozíció, röviditalok száma, ki standol, mennyi idő a standolás). Az Adatkezelőnek küldött megkeresés esetében megadott adatokat az ügy lezárását követő 60 napig kezeli. Az előbbieket nem érintve az Adatkezelő abban az esetben is befejezi az adott Felhasználóra vonatkozó valamennyi vagy egyes személyes adatok kezelését, ha a jelen Tájékoztatóban feltüntetett adatkezelési cél megszűnt vagy a Felhasználó a hozzájárulását visszavonta. Utóbbi esetben a személyes adatok törlésére a hozzájárulás visszavonásának Adatkezelő általi átvételét követő 30 napon belül kerül sor. A hozzájárulás visszavonása esetén is jogosult az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatának kezelésére, ha az adatkezelésre vonatkozóan más jogalappal rendelkezik (pl. az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges). Valamennyi Felhasználó az adatait a valóságnak megfelelően köteles megadni, az Adatkezelőt az adatok valótlanságával, téves megadásával, elírásával összefüggésben semmilyen felelősség nem terheli sem az érintett felhasználóval, sem más, harmadik személlyel szemben. Amennyiben a megadott személyes adatok valótlanságával kapcsolatban bármely harmadik személy igényt támaszt az Adatkezelővel szemben, az igény kielégítéséért a Felhasználó köteles az Adatkezelő helyett helytállni. A Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Ennek megfelelően a megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta... A feliratkozott Felhasználó bármikor, indokolás és jogkövetkezmények nélkül jogosult a hírlevélről leiratkozni az info@ibar.ai e-mail címre küldött levélben.

A Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó az alábbi céges adatok kezelését engedélyezi Adatkezelő számára: vendéglátóhely neve, vendéglátóhely címe, vendéglátóhelyet üzemeltető cég neve, céges kapcsolattartó neve, email címe, telefonszáma.

A fentebb említett adatokon kívül az Adatkezelő az Applikáció számlaszám alapú bevételezés digitalizációja során a Felhasználó által cégkapun keresztül létrehozott technikai felhasználó alábbi adatait kezeli: a vendéglátóhelyet üzemeltető cég adószáma, XML aláíró kulcs, felhasználó név, technikai felhasználó jelszó és a számlákról készült fotók. A Felhasználó cégkapun létrehozott technikai felhasználón keresztül engedélyezi Adatkezelőnek, hogy Felhasználó adott sorszámú számlájához tartozó adatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól lekérje. Az adatok tárolásának időtartama: az Adatkezelő a technikai felhasználó létrehozásakor megadott adatokat (a vendéglátóhelyet üzemeltető cég adószáma, XML aláíró kulcs, felhasználó név, technikai felhasználó jelszó és a számlákról készült fotók) tárolja, és felhasználja. A hatályos ÁSZF alapján Adatkezelő és Megrendelő között létrejött szerződéses jogviszony megszűnésekor Adatkezelő nem köteles tovább tárolni az adott Felhasználó által létrehozott technikai felhasználó létrehozásakor megadott adatokat (a vendéglátóhelyet üzemeltető cég adószáma, XML aláíró kulcs, felhasználó név, technikai felhasználó jelszó és a számlákról készült fotók). Az előbbieket nem érintve az Adatkezelő abban az esetben is befejezi az adott Felhasználó által létrehozott technikai felhasználó létrehozásakor megadott adatok (a vendéglátóhelyet üzemeltető cég adószáma, XML aláíró kulcs, felhasználó név, technikai felhasználó jelszó és a számlákról készült fotók) kezelését, ha a jelen Tájékoztatóban feltüntetett adatkezelési cél megszűnt vagy a Felhasználó a hozzájárulását visszavonta. Utóbbi esetben a hozzájárulás visszavonásának Adatkezelő általi átvételét követő 30 napon belül kerül sor. A Felhasználó mindezeken túl az Applikáción keresztül is képes törölni a Szolgáltatás használata során létrehozott technikai felhasználót, mely esetben a törlés időpontjától számítva a technikai felhasználóhoz kapcsolódó adatokat (a vendéglátóhelyet üzemeltető cég adószáma, XML aláíró kulcs, felhasználó név, technikai felhasználó jelszó és a számlákról készült fotók) Adatkezelő nem tárolja, azok visszamenőleg törlésre kerülnek.

4. Az érintettek jogai

4.1. Tájékoztatáshoz való jog: Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14 cikke szerinti információkat az érintettek rendelkezésére bocsássa, valamint a GDPR 15-22. és 34. cikke szerinti tájékoztatást az érintettek részére megadja. Az érintettek az Adatkezelő 1. pontban megjelölt elérhetőségére küldött levélben kérhetnek tájékoztatást a személyes adataik Adatkezelő általi kezelésével kapcsolatban.

4.2. Hozzáféréshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; a címzettek vagy a címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják; a személyes adatok tárolásának időtartama; az érintett által gyakorolható jogok (helyesbítés, törlés, tiltakozás, adatkezelés korlátozása); a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ és az automatizált döntéshozatal ténye. Az érintett kérésére az Adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja a rá vonatkozóan kezelt személyes adatok másolatát; első alkalommal díjmentesen, majd ésszerű mértékű díj ellenében.

4.3. Helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő a rá vonatkozó pontatlanszemélyes adatokat helyesbítse vagy hogy a hiányos személyes adatok kiegészítését kérje. Amennyiben ezen műveleteket az érintett nem tudja önállóan, a Weboldal felületén elvégezni, akkor kérését az Adatkezelő 1. pont szerinti elérhetőségeire küldheti el.

4.4. Törléshez való jog: Az Adatkezelő a kérelem átvételétől számított 30 napon belül törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben azt az érintett a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében megjelölt indokok (pl. az adatkezelési cél megszűnt; az érintett a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek más jogalapja nincs; az adatkezelés jogellenes; az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogi kötelezettség alapján törölni kell) alapján kéri. Az Adatkezelő a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében foglalt okok (pl. az adatkezelés a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása vagy jogi kötelezettség teljesítése céljából vagy jogi igények érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges) alapján jogosult a törlést megtagadni.

4.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Amennyiben az érintett vitatja a rá vonatkozó személyes adatok pontosságát, kérheti, hogy az Adatkezelő a pontosságuk ellenőrzésének idejére korlátozza az érintett személyes adatok kezelését. Az érintett akkor is kérheti az adatkezelés korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, vagy ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igénye érvényesítéséhez. Abban az esetben is jogosult az érintett az adatkezelés korlátozását kérni, ha tiltakozott az adatkezelés ellen; ilyenkor a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. A korlátozás időtartama alatt a személyes adatokat a tárolás kivételével csak kivételes esetben lehet kezelni.

4.6. Adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban az Adatkezelőtől megkapja, illetve, hogy ezeket az adatokat ő vagy – ha ez technikailag megvalósítható – az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

4.7. Tiltakozáshoz való jog: Amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, az érintett tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen (a profilalkotást is ideértve). Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha az adatkezelés közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

4.8. Jogérvényesítés: Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhatnak az 1. pontban megjelölt elérhetőségeire küldött levéllel, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Az érintett a jogainak megsértése esetén az illetékes bírósághoz fordulhat vagy panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c).

5. Az adatkezelés módja, adattovábbítás, adatbiztonság

5.1. Az érintettek adatait az Adatkezelő – az érintett előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül – nem hozza nyilvánosságra és harmadik fél részére nem adja át, kivéve, ha arra bírósági vagy hatósági határozat, illetve jogszabályi rendelkezés alapján köteles vagy ha az Adatkezelő a Szolgáltatás nyújtását harmadik személynek részben vagy egészben átadja.

5.2. Az Adatkezelő együttműködik olyan médiaügynökséggel (Google Analytics), amelyek az Adatkezelőtől függetlenül, cookie-k elhelyezésével vagy kattintásmérők alkalmazásával gyűjtenek személyes adatokat a Weboldal felhasználóitól, a felhasználói szokások, preferenciák felmérése, elemzése, statisztikák készítése céljából. Ebből a célból rögzíthetik a felhasználók IP címét, látogatási adatait és keresési előzményeit. Ezen szolgáltatók adatkezelésére a jelen Tájékoztató nem terjed ki, a szolgáltatók a személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóiknak megfelelően kezelik.

5.3. Az Adatkezelő megtesz minden olyan – a tudomány és technológia állására és a megvalósítás költségeire, továbbá az adatkezelés jellegére, hatókörére, körülményeire és céljaira, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira vonatkozó kockázatra tekintettel megfelelő – biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az esetleges hozzáférhetetlenné válás ellen.

5.4. A hatályos ÁSZF alapján Adatkezelő és Megrendelő közötti szerződéses jogviszony létrejöttekor Megrendelő hozzájárul a vendéglátóhely logójának feltüntetéséhez az Adatkezelő weboldalán referenciaként az Adatkezelő számára.

Siklós, 2024. május 06.

iBar Experience Kft.

7800 Siklós, Petőfi Sándor utca 3.

© Copyright 2023 iBar Experience

bottom of page