top of page

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) foglalt feltételek és rendelkezések a
Cégnév: iBar Experience Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 7800 Siklós, Petőfi Sándor utca 3.
Ügyintézési hely: 7800 Siklós, Külterület 015/19.
Cégjegyzékszám: 02 09 84938
Adószám: 27342992-2-02
Web: https://www.ibar.ai
Telefonszám: +36 20 444 6737
E-mail: info@ibar.ai
Képviseli: Dr. Várkuti Boglárka ügyvezető, mint Vállalkozó („Vállalkozó”) az iBar applikáció szolgáltatására terjednek ki.
Jelen ÁSZF célja, hogy összefoglalóan rögzítse az iBar applikáció („App”) használatának és a www.ibar.ai weboldalon („Web") nyújtott szolgáltatások feltételeit, továbbá a Vállalkozó, valamint a felhasználók jogait és kötelezettségeit. Jelen ÁSZF tárgyi hatálya kiterjed tehát az Appon és a Weben keresztül elérhető, illetve hozzáférhető szolgáltatások („Szolgáltatások”) igénybevételére, valamint az azzal összefüggő lényeges feltételekre. Jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed valamennyi a Vállalkozó által nyújtott bármely Szolgáltatást igénybe vevő felhasználóra („Felhasználó”).

2 A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES JOGVISZONY

2.1 A Vállalkozó információ-technológiai szaktanácsadást, számítógépes programozás, adatfeldolgozás és médiareklám tevékenységet folytat és/vagy szolgáltatást nyújt partnerei („Megrendelő”, míg a Vállalkozó és a Megrendelő a továbbiakban együttesen: „Felek”) javára a jelen általános szerződéses feltételekben („ÁSZF”) foglalt feltételekkel, és ennek keretében, szoftverfejlesztési, üzemeltetési és dokumentációs feladatokat, illetőleg egyéb, kompetenciájának megfelelő számítástechnikai tevékenységet végez („Feladat").
2.2 Amennyiben Megrendelő a Vállalkozó üzleti partnerein keresztül („Partner") igényli a Szolgáltatást, Vállalkozó a Partnertől kapja meg a Szolgáltatás regisztrációjához szükséges adatokat (lásd Adatvédelmi Tájékoztató), mely regisztrációt követően a Vállalkozó e-mailben küldi el a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatokat a Megrendelőnek. A Vállalkozó és Megrendelő között a regisztráció megtörténtekor jön létre a szerződéses jogviszony azzal a tartalommal, amellyel a Megrendelő a Szolgáltatást a Partnertől igényelte.
2.3 Amennyiben Megrendelő a Vállalkozótól igényli a Szolgáltatást, a Szolgáltatás regisztrációjához Vállalkozó Megrendelőtől kapja meg a szükséges adatokat (lásd Adatvédelmi Tájékoztató). Vállalkozó ezután e-mailben küldi el a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztrációs feladatokat a Megrendelőnek. A Vállalkozó és Megrendelő között a Megrendelő regisztrációjának megtörténtekor jön létre a szerződéses jogviszony azzal a tartalommal, amellyel a Megrendelő a Szolgáltatást Vállalkozótól igényelte illetve a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.
2.4 Az App első bejelentkezésekor elfogadott ÁSZF-el a Felek kijelentik, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket megismerték és elfogadták.

3 A VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGE

3.1 A Vállalkozónak a Feladat teljesítése során a jelen ÁSZF-ben, valamint a Megrendelő, iránymutatásai alapján kell eljárnia.
3.2 A Vállalkozó a Feladatának elvégzését megelőzően a Megrendelő által megfogalmazott célok elérésére alkalmas, lehetséges alternatívákról Megrendelőt előzetesen tájékoztatni köteles annak érdekében, hogy Megrendelő igénydefiníciós lehetősége biztosítva legyen.
3.3 A Vállalkozó köteles Feladatait magas szakmai színvonalon, hiba- és hiánymentesen, szakértő személytől elvárható gondossággal teljesíteni. A Vállalkozó előteljesítésre jogosult.
3.4 Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a szerződés ellátása során jogosult alvállalkozók és más közreműködők (a Vállalkozó által megbízott alvállalkozók, munkavállalók és más teljesítési segédek a továbbian együttesen: „Közreműködők”) igénybevételére Partnerein keresztül, azonban azok tevékenységéért a Megrendelő felé nem felel. A Partneren keresztüli Közreműködők munkáját a Vállalkozó nem köteles koordinálni.
3.5 Amennyiben a Feladat teljesítése során a Vállalkozó teljesítését akadályozó körülmény merül fel, a Vállalkozó köteles arról a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni.
3.6 Amennyiben a Vállalkozó Feladatát vagy annak egy részét – akár ideiglenes jelleggel - a Megrendelő telephelyén, vagy Megrendelő ügyfelének vagy egyéb szerződő partnerének telephelyén végzi, akkor köteles minden vonatkozó szabályzatot és előírást, ideértve többek között az egészségügyi, munkavédelmi, biztonságtechnikai vagy tűzrendészeti előírásokat, maradéktalanul betartani és ezeknek megfelelően végezni a tevékenységét, illetve köteles az ezek megszegésével összefüggésben felmerülő bármely kárt az érintett személynek megtéríteni.

4 A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

4.1 A Megrendelő köteles a Vállalkozó szerződésszerű teljesítését átvenni.
4.2 A megrendelést követően a Megrendelő köteles a Vállalkozó számára, késedelem nélkül átadni a Feladat teljesítéséhez szükséges valamennyi információt és anyagot oly módon, hogy azzal a Vállalkozó teljesítését elősegítse. Emellett a Megrendelő köteles a Vállalkozó erre irányuló kérése esetén konzultálni a Vállalkozóval, valamint köteles maradéktalanul végrehajtani valamennyi, a Feladat teljesítéséhez szükséges intézkedést. A Megrendelő jelen pontban foglalt kötelezettségeinek késedelme esetén a késedelem időtartamával meghosszabbodik a Feladat végrehajtására a Vállalkozó rendelkezésére álló teljesítési határidő.
4.3 A Felek erre irányuló megállapodása esetén, a Megrendelő köteles biztosítani a Vállalkozó számára a szerződés teljesítéshez szükséges technikai és egyéb infrastrukturális feltételeket.
4.4 A Megrendelő köteles haladéktalanul tájékoztatni a Vállalkozót minden olyan körülményről, zavarról vagy akadályról, amelyek a Feladat teljesítését érinthetik.

5 A VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI

5.1 Jelen ÁSZF alapján a Vállalkozó nyilatkozik és szavatol azért, hogy a Feladat hibátlan teljesítéséhez szükséges magas szintű szaktudás, végzettség, illetve technikai eszközök birtokában van - ide nem értve a Megrendelő által biztosítandó eszközöket, szoftvereket és egyéb infrastrukturális feltételeket - és azokat jogszerűen használja alkalmazni is tudja.
5.2 Szerzői, felhasználási és egyéb jogok fejezetben foglalt rendelkezések érvényességét nem érintve, a szerződés tartama alatt valamennyi, a Megrendelőnek átadott számítógépes program vonatkozásában teljes jogszavatosságot vállal. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a következő hardver eszközökkel kapcsolatban jótállási és szavatossági igényeket érvényesíthet a Vállalkozó felé: iBar rövidital mérleg 1 éven belüli cseregaranciája, sörmérleg 1 éven belüli cseregaranciája.
5.3 A Vállalkozó a Szolgáltatásokat általa biztosított „felhő alapú” erőforrásokon keresztül nyújtja. A Vállalkozó a szolgáltatásokat évi 99%-os rendelkezésre állással biztosítja. A rendelkezésre állás számításakor nem számít kiesésnek az előre bejelentett karbantartás időtartama, valamint az egyes részfunkciók nem megfelelő működésének időtartama.
5.4 A Vállalkozó köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a Szolgáltatások folyamatosan elérhetők legyenek, de a rajta kívül eső hibákért (beleértve, de nem kizárólag az internet hálózat működéséből adódó esetleges információveszteségekért, túlterhelésért, harmadik fél által okozott üzemzavarért, helytelen kezeléséből fakadó hibákért) semmilyen felelősséget nem vállal.
5.5 A Vállalkozó nem vállal felelősséget a Szolgáltatásokkal együttműködő és/vagy abba integrálható, a Megrendelő vagy harmadik fél által fejlesztett vagy üzemeltetett külső rendszerek, alkalmazások és szolgáltatások működőképességét, együttműködési képességét és/vagy jövőbeni integrálhatóságát illetően. A Szolgáltatások rendelkezésre állási idejét nem csökkenti a Megrendelő vagy harmadik fél által biztosított külső rendszerek, alkalmazások és szolgáltatások által okozott kiesés, akkor sem, ha az adott alkalmazást vagy szolgáltatást a Vállalkozó biztosítja vagy ajánlotta a Megrendelőnek.
5.6 A Vállalkozó semmilyen felelősséget nem vállal a Szolgáltatás kimaradásból (tervezett és nem tervezett esetek alkalmával) adódóan felmerülő gazdasági és egyéb károkért. A megadott rendelkezésre állás kizárólag a Szolgáltatások rendszerszintű használatára vonatkozik.
5.7 A Megrendelő elfogadja, hogy a Vállalkozó szükség esetén a hét bármely napján hajnali 1 óra és aznap hajnali 3 óra között előzetes bejelentés nélkül karbantartásokat végezhet, amelynek keretén belül részben vagy egészben nem elérhetőek a Szolgáltatások, vagy azok egy része. Ezen időszakok nem tartoznak a rendelkezésre állási időbe.

6 A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

6.1 A Vállalkozó köteles a megrendelt Szolgáltatást lehetősége szerint a leghamarabb átadni a Megrendelő részére. A Partner általi késedelmes adatszolgáltatásért (a Szolgáltatás regisztrációjához szükséges adatok) a Vállalkozó felé, az abból fakadó következményekért a Vállalkozó nem felelős.
6.2 Felek rögzítik, hogy amennyiben a Vállalkozó teljesítése nem megfelelő, úgy Megrendelő hibalistát küld vissza Vállalkozónak, aki haladéktalanul köteles megkezdeni a hibák kijavítását (info@ibar.ai) A Felek a hibák ismeretében közös megegyezéssel, írásban határidőt tűznek ki a hibák kijavítására. Ezt követően a hibák sikeres kijavítása esetén a Megrendelő a hibák kijavítását írásban igazolja.
6.3 Megrendelő tudomásul veszi, hogy a felhőben tárolt leltározási adatokat a Vállalkozó a Partner számára tölti vissza, ezen adatok elérhetőségére a Megrendelőnek a Partnerrel kötött megállapodása az irányadó. Az ebből fakadó adatvesztésért a Vállalkozót semmiféle kötelezettség nem terheli, mindennemű igényérvényesítés ki van zárva.
6.4 A Felek közötti szerződés megszűnése után a Vállalkozó a leltározási adatokatért felelősséggel nem tartozik.

7 A VÁLLALKOZÓI DÍJ

7.1 Amennyiben a Megrendelő Partneren keresztül igényli a Szolgáltatást, a Vállalkozó Megrendelőtől nem kér díjazást, a Szolgáltatásért a Megrendelő a Partner felé köteles díjazást adni, a Partnerrel történt megállapodásnak vagy szerződésnek megfelelően.
7.2 Amennyiben Megrendelő a Szolgáltatást a Vállalkozótól igényli Partner nélkül, a Szolgáltatás bérleti díja 12000 Ft+ÁFA/hónap/vendéglátóhely vagy egység („Bérleti Díj”). A Szolgáltatás éves díjfizetéssel is kérhető, ebben az esetben 10 havi díj+ÁFA a bérleti díj összege, mely után 12 havi Szolgáltatást biztosít a Vállalkozó. iBar rövidital mérleg egyszeri vételára 12000 Ft + ÁFA. Az iBar sörmérleg egyszeri vételára 59480 Ft + ÁFA. Vállalkozó Megrendelő felé kiszállási díjat számíthat fel, azonban erről minden esetben előre, megfelelő módon (telefonon és emailben is) tájékoztatja Megrendelőt, megbizonyosodva arról hogy Megrendelő egyetért és elfogadja a Vállalkozó által szabott kiszállási díjat. Amennyiben Megrendelő három vagy annál több vendéglátóhely vagy egység számára igényeli a Szolgáltatást Vállalkozótól, egyedi árajánlat kérésére jogosult, mely egyedi árajánlatban lévő díjak és feltételek felülírják jelen ÁSZF azonos pontjait érintő díjait és feltételeit, illetve kiegészítik a jelen ÁSZF által le nem fedett feltételeket és szolgáltatásokat.
7.3 Amennyiben Partner az első számlát a telepítés előtt kiállítja, Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelése alapján a telepítésre csak azok után kerülhet sor, ha Partner által kiállított első számlát (tartalmazza rendszerint: a telepítés díját, a hardver eszközök vételárát, a Szolgáltatás első bérleti díját stb.) megfizette. Amennyiben Megrendelő a Szolgáltatást nem Partneren keresztül igényelte, a Megrendelő felé kiküldött regisztrációs email-el veszi kezdetét a Szolgáltatás bérlése. A Szolgáltatás bérléséről minden hónap 10. napjáig Vállalkozó számlát állít ki Megrendelő felé az azt megelőző hónapra vonatkozóan. A hardver eszközök vételi áráról Vállalkozó számlát állít ki Megrendelő felé a hardver eszközök Megrendelőhöz történő eljuttatásának napján (postára adás napja vagy személyes kivitel napja).
7.4 Megrendelő elismeri a Vállalkozó szerződésszerű teljesítését a Vállalkozó e-mailben elküldött, a Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges adatok megküldésével (regisztrációs e-mail).
7.5 Megrendelő tudomással bír arról, hogy a Partner illetőleg a Vállalkozó felé történő díjak megfizetésének elmaradása, vagy késedelmes megfizetése esetén a Vállalkozó jogosult a Megrendelő előzetes értesítése nélkül a Szolgáltatás használatát korlátozni – akár annak működését le is állítani - és a korlátozást mindaddig fenntartani, amíg a Megrendelő az elmaradt díjat a Partner vagy Vállalkozó felé maradéktalanul meg nem fizeti.

8 SZERZŐI, FELHASZNÁLÁSI ÉS EGYÉB JOGOK

8.1 A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó által a Szolgáltatás teljesítése keretében biztosított szoftverhasználat, illetve a szoftverrel és szerződés teljesítése során átadott eszközökkel csak a Partner által kötött szerződés rendelkezései szerint és jelen ÁSZF szerint szerez birtoklási jogot vagy hardver eszközök esetén tulajdonjogot.
8.2 A Vállalkozó a Szolgáltatáshoz kapcsolódó szerzői jogosultságait a legteljesebb mértékben magának fenntartja.

9 A FELEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS SZABÁLYAI

9.1 Megrendelő tudomásul veszi, hogy a minél gördülékenyebb együttműködés érdekében élő személyes, telefonos támogatást, nyújt minden munkanap reggel  9.00-17.00 között (CEST/CET) a +36204446737 telefonszámon. Ezen túlmenően a megadott időintervallumon kívül eső időpontokban javasoljuk, hogy esetleges kérdéseivel, problémáival forduljon az info@ibar.ai elektronikus elérhetőségen hozzánk.
9.2 A Partner által a Vállalkozónak küldött adatok tartalmazzák a Megrendelő kapcsolattartó személyét, a Vállalkozó kapcsolattartó adatait (e-mail cím és telefonszám) pedig a Megrendelőnek küldött e-mail tartalmazza („Kapcsolattartók”). A Felek felelősek azért, hogy a mindenkori kapcsolattartó személy és Vállalkozó által kijelölt munkatárs megfelelő felhatalmazással rendelkezzen az adott Fél képviseletére, a Szolgáltatás nyújtással kapcsolatos együttműködés, a kapcsolattartás illetve a Felek jogainak gyakorlása tekintetében.
9.3 A Felek közvetlenül a kapcsolattartót vagy a kijelölt munkatársat keresik a Szolgáltatás keretében végzett munkákkal kapcsolatban.
9.4 Megrendelő a Vállalkozónak e-mailben küldött értesítéssel jogosult lecserélni az általa a korábbiakban kapcsolattartóként kijelölt személyt.
9.5 A Felek kézbesítettnek tekintik azon értesítéseket és tájékoztatásokat is, amelyeknek a tértivevénye a Felek által megjelölt címéről „nem kereste” vagy az „átvételt megtagadta” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, illetőleg, ha amiatt nem kézbesíthető a levél a címzettnek, mert az elmulasztotta a másik felet értesíteni a Kapcsolattartók kapcsolattartási adatainak megváltozásáról. A Felek kézbesítettnek tekintik azon értesítéseket és tájékoztatásokat is, melyek e-mail formájában kerültek kiküldésre a Kapcsolattartók által megadott e-mail címekre.

10 ADATVÉDELEM

10.1 A Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szolgáltatás fennállása alatt a Vállalkozónak a Megrendelő által kezelt személyes adatokat („Személyes Adatok”) is fel kell használnia, akkor a Megrendelő köteles ezen Személyes Adatokat átadni a Vállalkozó részére. Az átadott Személyes Adatokat a Vállalkozó a Megrendelő utasításának vagy rendelkezése szerint kezeli, erre tekintettel a Felek rögzítik, hogy a Személyes Adatok kezelése körében a Vállalkozó az információs önrendelkezési jogról és információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Adatvédelmi törvény”) 3. § 18. pontja szerinti adatfeldolgozónak minősül.
10.2 A Személyes Adatokat a Vállalkozó kizárólag a Feladat teljesítése céljából jogosult felhasználni. Így a Vállalkozó a Személyes Adatokról nem rendelkezhet, döntéseket nem hozhat, másolatot (biztonsági adatmentéseken kívül) semmilyen formában nem készíthet, azokat harmadik személynek üzleti vagy egyéb célra nem adhatja ki – kivéve, ha erre Vállalkozót jogszabály vagy hatósági eljárás kötelezi. A jelen pontban foglaltaktól a Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával jogosult eltérni.
10.3 Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy minden, általa adatfeldolgozásra feljogosított személy titoktartási kötelezettséget vállaljon. Vállalkozó köteles továbbá olyan, a működésére vonatkozó belső szabályokat elfogadni és alkalmazni, amely alapján csak a feljogosított személyek férnek hozzá a személyes adatokhoz.
10.4 A Személyes Adatok kezelésére vonatkozóan a Vállalkozónak olyan technikai és szervezési intézkedéseket kell elfogadnia, amelyek biztosítják a Személyes Adatok védelmének megfelelő szintjét, olyan módon, hogy az megfeleljen a mindenkor alkalmazandó jogszabályok és az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglalt („GDPR”) rendelkezéseknek és biztosítsa az érintett természetes személyek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak védelmét. Ezeknek az intézkedéseknek biztosítania kell a személyes adatok védelmét a személyes adatok jogosulatlan és jogszabályba ütköző kezelésével szemben, valamint az adatok elvesztésével, törlésével vagy megsérülésével szemben. Ilyen intézkedések közé tartozik a biztonsági szint biztosítása, amelyet megfelelőnek kell tekinteni a technikai standardok és a kezelt személyes adatok kategóriáinak figyelembevételével.
10.5 A Személyes Adatok kezelésével kapcsolatos adatvédelmi incidens esetén – többek között a Személyes Adatok sérülése, megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása – a Vállalkozó köteles erről az incidens bekövetkezését követően haladéktalanul értesíteni a Megrendelőt. Adatvédelmi incidens esetén a Vállalkozó köteles segíteni a Megrendelőt a hatóságnak történő bejelentés megtételében és az érintettek tájékoztatásában, kivéve, ha az adatvédelmi incidens feltételezhetően nem jár az érintettek adatvédelemhez fűződő jogainak sérelmével.
10.6 Jelen szerződés megismerésével a Megrendelő szavatolja, hogy a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott Személyes Adatokat jogszerűen, az érintettek beleegyezésével vagy más megfelelő jogalap alapján kezeli és azokat jogszerűen bocsátja a Vállalkozó rendelkezésére. A Megrendelő köteles valamennyi a jelen pontban foglalt szavatosságvállalásának megszegésével összefüggésben a Vállalkozót ért kár (ideértve különösen az adatkezelési szabálytalanság miatt kiszabott bírság összegét) megtérítésére.
10.7 A Vállalkozó köteles az egyes rendelkezésre bocsátott, vagy bármely módon birtokába került Személyes Adatot a Megrendelő erre vonatkozó írásos igényének bejelentésétől számított 5 (öt) munkanapon belül megsemmisíteni, és a Megrendelő írásban előre jelzett igénye esetén ennek tanúsításáról érvényes jognyilatkozatot kiadni Megrendelő részére (elektronikus vagy nyomtatott formában). Ez történhet automatikus, rendszer által támogatott formában is. A jelen pontban foglaltaknak megfelelően köteles a Vállalkozó akkor is eljárni, hogyha Feladatot teljesítette, így az ahhoz kapcsolódóan birtokába került Személyes Adatok tárolásának már nincs megfelelő indoka. A Megrendelő hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Vállalkozó a jelen pontban foglaltak szerint a Személyes Adatot megsemmisítse.
10.8 Azon Megrendelő által átadott olyan Személyes Adatok tekintetében, amelyek tekintetében a Vállalkozó adatkezelőnek minősül, a Vállalkozó a honlapján található adatkezelési nyilatkozatban foglaltak szerint köteles eljárni. Az adatkezelési nyilatkozat tartalmát a Felek az Appba történő belépés előtt elfogadják.
10.9 A Partner által a Vállalkozó felé történő jogszerűtlen Személyes Adat átadásáért, az ebből fakadó, a Megrendelőt ért kár megtérítéséért a Vállalkozó nem felelős.

11 TITOKTARTÁS

11.1 A jelen ÁSZF alkalmazásában bizalmas adat („Bizalmas Adat”) bármely olyan a Szolgáltatás teljesítése során valamely Fél tudomására jutott tény, információ, megoldás vagy egyéb adat (beleértve az abból levonható következtetéseket is), függetlenül annak megjelenési formájától, amely a másik Fél, leányvállalatai és azzal közvetlen kapcsolatban álló üzlettársainak gazdasági tevékenységéhez kapcsolódik. Bizalmas Információnak minősül különösen az üzleti titok, know-how, szellemi alkotások, szabályzatok, informatikai és fizikai hozzáférés ellenőrzését biztosító adatok (felhasználónevek és jelszavak), üzleti vagy üzemi folyamatok és módszerek, tervek és specifikációk, egyéb szoftverek és adatbázisok, valamint más szellemi alkotások, ötletek és előkészített projektek.
11.2 Nem minősül Bizalmas Adatnak az adat, amely az adott felhasználási területen közismert vagy nyilvánosan, bárki számára közvetlenül hozzáférhető.
11.3 Vállalkozó és Megrendelő egyaránt a jelen ÁSZF elfogadásával feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, hogy a Bizalmas Adatot nem hozza nyilvánosságra vagy harmadik személy tudomására, köteles továbbá a Bizalmas Adatot időbeli korlátozás nélkül titokban tartani, azt bizalmasan kezelni, és a titokban tartáshoz minden szükséges intézkedést megtenni.
11.4 A Felek, illetve nevükben ténylegesen eljáró személyek ezen kötelezettségük megszegése esetén teljes kártérítési felelősséggel tartoznak. A Felek a jelen pont szerinti kötelezettségekről kötelesek megfelelő tájékoztatást adni érintett alkalmazottjaik, megbízottjaik és egyéb Közreműködőik részére.
11.5 A Vállalkozó a Megrendelőre referenciaként hivatkozhat.
11.6 A titoktartás nem terjed ki a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségre.

12 A HATÁLYBA LÉPÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE

12.1 A Vállalkozó és Megrendelő között a regisztráció megtörténtekor jön létre a szerződéses jogviszony azzal a tartalommal, amellyel a Megrendelő a Szolgáltatást a Partnertől vagy a Vállalkozótól igényelte. A Vállalkozó és a Megrendelő között létrejött szerződéses jogviszony esetén a Szolgáltatás fizetése megkezdődik (előfizetés) és Vállalkozó jogosult a Vállalkozói Díjra. A Vállalkozó ingyenes kipróbálási idő vagy írásbeli egyeztetés esetén ennek meghosszabbítása után közös megegyezéssel rögzíti az előfizetés kezdetét és erről írásban (elektronikusan) tájékoztatja Megrendelőt.
12.2 Felek tudomásul veszik, hogy az Általános Szerződési Feltételek mindaddig érvényben vannak, amíg az Általános Szerződési Feltételekben írtaktól eltérő tartalmú szerződést, avagy szerződésmódosítást a felek alá nem írnak. Felek rögzítik, hogy Megrendelő az Appba történő belépés előtt jelen Általános Szerződési feltételeket átolvasta és megértette. Ezért utóbb nem hivatkozhat arra, hogy az Általános Szerződési Feltétel valamely pontját nem olvasta, nem vette észre, nem közölték vele külön, így valamely pont vele szemben nem érvényes.
12.3 Felek rögzítik, hogy a Felek jogosultak a Szolgáltatást egyoldalú, rendes felmondás útján megszüntetni, a felmondás írásbeli jelzésével, a jelzés napjának hónapjában lévő utolsó napra, hacsak Partner máshogy nem szabályozza, amikoris a Partner által meghatározott módon mondhatnak fel Felek egymásnak.
12.4 Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltatás megszűnése nem érinti az ÁSZF 5. (A Vállalkozó kötelezettségei), 8. (Szerzői jog), 10. (Adatvédelem), 11. (Titoktartás) fejezetében foglalt rendelkezéseit, ezen rendelkezések a Szolgáltatás megszűnésétől függetlenül hatályban maradnak.

12.5 A Vállalkozó és Megrendelő között létrejött Szerződés automatikusan megszűnik a Vállalkozó cégének jogutód nélküli megszűnése esetén.

13 VIS MAIOR

13.1 Vis maior eseménynek minősül az érintett Fél érdekkörén kívül eső okból eredő, elháríthatatlan esemény, vagy egyéb katasztrófahelyzetnek minősíthető helyzet, ha ennek következtében a fél nem képes a másik szerződő fél irányában a szerződéses kötelezettsége teljesítésére.
13.2 Vis maior helyzet önmagában nem eredményezi a szerződéses kötelem alól a mentességet, hanem erre hivatkozással a kötelezettség teljesítésére haladékot kaphat. A Vis maior helyzet, az erre való hivatkozás a szerződés felmondására, vagy elállásra nem ad lehetőséget.
13.3 Vis maior helyzetben egyik Fél sem felelős az ÁSZF szerinti kötelezettségeinek hibás- vagy késedelmes teljesítésért, ha azt a 13.1. pontban meghatározott vis maior esemény okozta. Vis maior esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél köteles a másik Felet írásban haladéktalanul értesíteni.

14 VEGYES RENDELKEZÉSEK

14.1 A Felek és Képviselők kijelentik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és meghatalmazással, hogy a kötelezettségeiket teljesítsék.
14.2 A Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a Szolgáltatásból eredő esetleges vitás kérdéseket közös megegyezéssel, békés úton és peren kívül rendezik. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy a jelen jogügyletből származó, azzal összefüggő, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező jogvitára a Felek alávetik az illetékes magyar bíróság joghatóságának.
14.3 Felek megállapodnak, hogy a szerződés értelmezése a magyar jogszabályok szerint történik, és a szerződéssel összefüggésben kialakuló jogvitáik tekintetében alávetik magukat a magyar joghatóságnak. 14.4 Amennyiben az egyik Fél a jelen szerződésben foglalt vagy a jogszabályokban biztosított bármely jogát vagy jogorvoslatai jogosultságát nem vagy késedelmesen gyakorolja, az nem jelenti az adott jogról vagy jogorvoslati jogosultságról történő lemondást.
14.5 A jelen szerződésben nem, vagy nem megfelelő részletességgel szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok rendelkezései irányadóak.

© Copyright 2023 iBar Experience

bottom of page